Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Stoffels Trading NV

Stoffels Trading NV (hierna: STOFFELS) gevestigd te Rijkevorsel, alsook haar rechtsopvolgsters en/of de met haar gelieerde ondernemingen, heeft de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden opgesteld.

1 Definities

 1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met STOFFELS een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie STOFFELS een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen STOFFELS en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst

2 Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door STOFFELS verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van STOFFELS en haar Wederpartij ter zake.
 2. De Wederpartij staat STOFFELS toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van STOFFELS De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op STOFFELS rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – verrichte rechtshandelingen.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden binden STOFFELS enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen STOFFELS en de Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 4. Indien en voor zover de Wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Verkoopvoorwaarden van STOFFELS, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien STOFFELS deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

3 Aanbod en Prijzen

 1. Alle door STOFFELS gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen aan de Kleine Gammel 61, 2310 Rijkevorsel, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.
 2. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle genoemde bedragen exclusief vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Ieder door STOFFELS gedaan aanbod is geheel vrijblijvend.
 4. STOFFELS behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 5. STOFFELS is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.

4 Overeenkomst

 1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door de Wederpartij wordt aanvaard, heeft STOFFELS het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De Wederpartij zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van STOFFELS. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbevestiging van STOFFELS.
 3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbevestiging van STOFFELS.
 4. Een bestelling door de wederpartij dient 24 uur voor vertrek geplaatst te zijn.

5 Levering

 1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.
 3. Levering vindt plaats bij de Wederpartij, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het moment van levering is het moment waarop de zaken bij de Wederpartij worden afgeleverd.
 4. Indien partijen zijn overeengekomen dat STOFFELS de door haar te leveren zaken ten behoeve van de Wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen.
 5. STOFFELS is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij te vorderen.
 6. Indien de Wederpartij aan STOFFELS nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van STOFFELS door de Wederpartij nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, is STOFFELS gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

6 Aanvaarding en reclamatie

 1. De Wederpartij dient vóór dan wel uiterlijk bij levering door STOFFELS van de overeengekomen zaken deze zaken te keuren en controleren. Deze keuring en controle dient plaats te vinden in het bijzijn van de chauffeur. De Wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst, te weten:
  a. of de juiste zaken zijn geleverd;
  b. of de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
  c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door de Wederpartij geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is de Wederpartij gehouden de geleverde zaken volledig te accepteren, zulks tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs.
 2. Indien levering van de zaken geschiedt bij STOFFELS in Rijkevorsel, dan dient de Wederpartij de geleverde zaken in de verkoopruimte van STOFFELS te controleren.
 3. Koper dient op straffe van verval van rechten, de klachten over zichtbare gebreken, waaronder inwendige gebreken in bijzijn van de chauffeur, tijdens het lossen en vóór het vertrek van het transportmiddel per email of fax bij STOFFELS (gert@stoffels-tomaten.be) te melden. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van alle rechten onmiddellijk na constatering daarvan – doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering en in ieder geval vóór verdere verwerking en/of verkoop en levering en/of transport – per fax of email aan STOFFELS te worden gemeld. Indien STOFFELS niet binnen de hiervoor genoemde termijnen een klacht per fax of email ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming en heeft de Wederpartij zijn recht op reclame en ontbinding van de overeenkomst verwerkt.
 4. Indien STOFFELS de tijdige klacht van de Wederpartij niet binnen 24 uur schriftelijk aanvaardt, is Wederpartij - op straffe van verval van alle rechten, waaronder het recht op reclame en ontbinding van de overeenkomst - verplicht om binnen 24 uur na afloop van die termijn in aanwezigheid van STOFFELS expertise te laten uitvoeren door een door STOFFELS aan te wijzen expertisebureau.
 5. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door STOFFELS geleverde zaken ten behoeve van de Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de Wederpartij niet aan STOFFELS tegenwerpen dat hij de geleverde zaken niet heeft gekeurd en gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.
 6. De Wederpartij is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het behoud van de zaken zorg te dragen.

7 Betalingen

 1. De Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk van deze regeling is afgeweken.
 2. Verrekening door de Wederpartij van de door STOFFELS gefactureerde bedragen met een door hem (Wederpartij) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij STOFFELS de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij een boeterente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd de overige rechten van STOFFELS.
 4. Indien de Wederpartij ook nadat hij door STOFFELS in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan STOFFELS te voldoen, is de Wederpartij tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten en de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,-- excl. BTW. De werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten bestaan onder meer uit alle kosten van de advocaten, deskundigen, deurwaarders, griffierecht, vertalers en getuigen.
 5. Indien er tussen de Wederpartij en Stoffels Trading een afspraak gemaakt werd betreffende rebate of bonus op basis van omzet, zullen alle facturen die betaald worden na de afgesproken vervaldatum, niet mee opgenomen worden in de berekening van de rebate of bonus.

8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Door STOFFELS geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van STOFFELS op de Wederpartij uit hoofde van tussen hen gesloten Overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij STOFFELS gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de Wederpartij de op hem rustende verplichtingen niet na wil komen, dan is STOFFELS gerechtigd door haar geleverde zaken – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de Wederpartij dan wel de derde die de zaken voor de Wederpartij houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de Wederpartij te betreden. De Wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens STOFFELS indien de door STOFFELS geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijke vorm en of verpakking aanwezig zijn of indien zij verwerkt zijn tot andere producten, wordt ten behoeve van STOFFELS met betrekking tot die goederen een stil pandrecht gevestigd dat van kracht blijft totdat al hetgeen STOFFELS uit welke hoofde dan ook van de Wederpartij te vorderen heeft, volledig zal zijn betaald.
 3. Indien derden enig recht op de door STOFFELS onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, dient de Wederpartij STOFFELS hiervan per ommegaande van op de hoogte te stellen. Voorts dient de Wederpartij deze derde te wijzen op de omstandigheid dat de zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De Wederpartij dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten Overeenkomst waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
 4. De Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die STOFFELS wenst te treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde zaken.

9 Aansprakelijkheid en risico

 1. Indien de Wederpartij door STOFFELS geleverde zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan STOFFELS (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 8 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is de Wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan hem zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, dan wel het moment van overgang van de eigendom van deze zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
 2. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk – indien hij zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan STOFFELS (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 8 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – voor schade door STOFFELS geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop STOFFELS de zaken heeft geleverd en het moment van teruggave van deze zaken dan wel het moment van de overgang van de eigendom van deze zaken.
 3. Indien STOFFELS als gevolg van aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden gebruik dient te maken van haar eigendomsvoorbehoud, maar desalniettemin schade lijdt, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door STOFFELS geleden schade.
 4. Indien STOFFELS zaken aan de Wederpartij heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij STOFFELS voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke STOFFELS aan de Wederpartij heeft geleverd, alsmede schade aan de door STOFFELS aan de Wederpartij geleverde zaken.
 5. De Wederpartij vrijwaart STOFFELS voor alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt met de door STOFFELS geleverde zaken.
 6. Indien STOFFELS aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van STOFFELS beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van STOFFELS wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het nettobedrag van de factuur die correspondeert met de geleverde zaken op basis waarvan de Wederpartij claimt

10 Overmacht

 1. In geval van overmacht is STOFFELS gerechtigd de nakoming van haar contracten op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt – en zulks is uitsluitend ter beoordeling van STOFFELS – is STOFFELS gerechtigd de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen en is STOFFELS niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding. STOFFELS kan de overeenkomst ontbinden, zonder recht op schadevergoeding, indien de overmacht situatie langer dan 10 (tien) kalenderdagen duurt en/of het vooruitzicht bestaat dat de overmacht situatie langer dan 10 (tien) kalenderdagen zal duren.
 2. Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van de leveringsverplichting van STOFFELS onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, ziekteverzuim van personeel, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, , gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende en/of abnormale hoeveelheden neerslag en/of vorst, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, etc. Bovendien heeft STOFFELS het recht de overeenkomst, voor zover niet nagekomen, te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, wanneer overheidsmaatregelen de in-, uit- of doorvoer van verkochte goederen belemmeren en/of financieel nadeliger voor haar maken en de Wederpartij niet bereid is op eerste verzoek het nadeel van deze maatregel aan haar voor levering van de goederen, te vergoeden.
 3. Overmacht van de leveranciers van STOFFELS, waaronder ook begrepen telers, geldt als overmacht van STOFFELS.
 4. Indien STOFFELS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. De Wederpartij is alsdan gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Alle door STOFFELS gesloten koopovereenkomsten van agrarische producten, ongeacht of STOFFELS of derden de producten hebben geteeld, geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft STOFFELS het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Daarvan is onder meer sprake als de door STOFFELS op teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn om al haar afnemers te voldoen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoet STOFFELS dan geheel aan haar leveringsverplichtingen. STOFFELS is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

11 Verzuim en ontbinding

 1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met STOFFELS gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 7 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is STOFFELS gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat STOFFELS tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de STOFFELS verder toekomende rechten.
 2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan STOFFELS verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die STOFFELS redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van de Wederpartij vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.
 3. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, tenzij STOFFELS de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval STOFFELS zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de STOFFELS verder toekomende rechten.
 4. STOFFELS heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Wederpartij sprake is van blijvende overmacht. De Wederpartij zal alsdan alle door STOFFELS gemaakte en nog te maken kosten aan STOFFELS vergoeden.
 5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van STOFFELS op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is de Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.
 6. De Wederpartij dient STOFFELS onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan STOFFELS toebehoren en welke de Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
 7. De Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct STOFFELS hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van STOFFELS.

12 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

 1. STOFFELS behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan met gebruik van door STOFFELS geleverde producten inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde. De Wederpartij vrijwaart STOFFELS voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp van de door STOFFELS geleverde zaken, en die plaats vinden nadat STOFFELS de zaken aan de Wederpartij heeft geleverd.

13 Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen STOFFELS en de Wederpartij wordt beheerst door Belgisch recht.
 2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

14 Geschillen

 1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Turnhout, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van STOFFELS om een geschil te laten beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.
 2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.